Úvod Financie a ekonomika Reštrukturalizácia – proces ozdravenia podniku

Reštrukturalizácia – proces ozdravenia podniku

452
0
ZDIEĽAŤ
Reštrukturalizácia – proces ozdravenia podniku

Cieľom každého podnikateľského subjektu, je prirodzene, snaha o maximalizáciu zisku a tvorbu prosperity. Podnikatelia v snahe o dosiahnutie týchto cieľov budujú svoje silné stránky a pružne reagujú na príležitosti z externého prostredia tak, aby posilnili svoje postavenie na trhu. V trhovom prostredí však neexistujú ideálne podmienky, ktoré by zaručovali pozitívny vývoj a podnikateľskú prosperitu každému subjektu na trhu. Jednotlivé podnikateľské subjekty sú súčasťou konglomerátu trhového prostredia a neexistuje možnosť ich izolácie. Tento fakt subjektom vytvára samozrejme príležitosti pre presadenie sa, avšak okrem pozitívnych podnetov vzniká automaticky i priestor pre ohrozenia a možnosť negatívnych dopadov na subjekt. Pokiaľ sa vplyvom viacerých negatívnych faktorov dostane podnik do takéhoto nežiadúceho stavu, častokrát nejde len o krátkodobú prekážku, ktorú podnik preklenie len s čiastočnými ujmami.

Dlhodobá finančná stagnácia, prerušenie vzťahov s hlavnými odberateľmi, či iné podstatné faktory dostávajú podnik do platobnej neschopnosti a podnik sa tak ocitá v úpadku. Úpadok podniku je samozrejme jednou z možností celkového cyklu podniku, ktorú však v prípade jej výskytu treba náležite riešiť. A to nie je len na základe subjektívnej motivácie podnikateľa.

Právny systém Slovenskej republiky upravuje možnosti pre riešenie takejto situácie. Konkrétnym právnym rámcom, ktorý sa zaoberá problematikou v tomto smere je zákon č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií. Na základe uvedeného právneho rámca je zákonnou povinnosťou podnikateľského subjektu v úpadku podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Konkurz sám o sebe predstavuje likvidáciu podniku, a tým pádom i oddlženie podniku. Čo však v prípade, pokiaľ je v záujme podnikateľa svoj podnik úplne nelikvidovať?

Ak je podnik v hroziacom úpadku, existuje i možnosť jeho záchrany, ktorou je reštrukturalizácia. Tento proces napomáha k ozdraveniu podniku, a to predovšetkým formou odpustenia časti záväzkov a odstránením takých negatívnych aspektov, ktoré úpadok podniku spôsobili. Svojim spôsobom je predmetom reštrukturalizácie vytvorenie vzájomnej dohody medzi dlžníkom a veriteľmi. Je pritom zrejmé, že každá zo zúčastnených strán si háji svoje záujmy. Prioritou úpadcu je na jednej strane ozdravenie a záchrana podniku, pričom na strane druhej stoja veritelia, ktorých cieľom je maximálne uspokojenie svojich pohľadávok. I keď je zrejmé, že absolútne uspokojenie záujmov oboch strán nie je v prípade takejto kritickej situácie možné, cieľom reštrukturalizácie je aspoň čiastočná sanácia medzi dlžníkom a veriteľmi.

Ako sme už uviedli vyššie, pri preukázateľnom úpadku spoločnosti je subjekt povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu. Ide o počiatočný krok, na základe ktorého postihnutý subjekt zaháji pomerne náročný proces. Pokiaľ však profil úpadcu, ako aj jeho záujmy korelujú s možnosťou uplatnenia reštrukturalizácie, je lepšie podať návrh na povolenie reštrukturalizácie. O využití tejto možnosti však nerozhoduje výlučne samotný podnikateľský subjekt. Reštrukturalizačný proces má jasne stanovené svoje pravidlá, procesné postupy a podmienky jeho realizácie. Návrh na povolenie reštrukturalizácie môže s ohľadom na priame zainteresovanie podávať i veriteľ. Je pritom zrejmé, že pokiaľ zúčastnené strany do tohto procesu vstúpia, musia akceptovať, že proces reštrukturalizácie je náročným procesom nie len z hľadiska jeho postupu a jednotlivých úkonov. Z časového hľadiska ide o proces, ktorý trvá v rozmedzí od 180 do približne 240 dní, čo je pomerne dlhá doba.

Rozhodujúcim k jeho začatiu je vypracovanie posudku povereným správcom. Správca reštrukturalizácie posudzuje, či situácia podniku zodpovedá možnosti reštrukturalizácie, a teda objektívne analyzuje majetkové preferencie podniku, jeho záväzky a pomery, v ktorých sa nachádza. Následne je tento posudok podávaný na príslušný súd, ktorý vo veci rozhoduje, dohliada na činnosť dlžníka a proces koordinuje. Pokiaľ súd návrh na reštrukturalizáciu odsúhlasí, veriteľom vznikne právo na prihlásenie si svojich pohľadávok. Následne prebieha proces dohody medzi dlžníkom a veriteľmi, ktorý je podložený tzv. reštrukturalizačným plánom. Tento plán vo svojom znení definuje povahu záväzkov, spôsob a rozsah ich vyrovnania. Pokiaľ veritelia s predloženým plánom súhlasia, následne postupuje tento dokument na schvaľovanie súdu. V prípade plynulého priebehu, a teda schválením reštrukturalizačného plánu súdom a následným uverejnením rozhodnutia, je proces reštrukturalizácie ukončený. Vo svojej podstate ide však o rozsiahly počet právnych úkonov, pri ktorých realizácií je potrebná riadna odborná angažovanosť.

Vzhľadom na to, že reštrukturalizácia nepostihuje len stranu úpadcu, je dôležité poukázať i na priamu potrebu odborného riešenia takejto situácie i zo strany veriteľov. Predpokladom pre správne fungovanie podniku je i včasné a riadené riešenie svojich pohľadávok. Silné a prosperujúce podniky otázku pohľadávok neodkladajú, pričom pri ich riešení využívajú služby profesionálnych vymáhacích spoločností. Úspešnosť uspokojovania pohľadávok v tomto prípade vyplýva z kvalitného prístupu a celkových predispozícií vymáhacej spoločnosti. Je zrejmé, že pokiaľ svoje pohľadávky už pri ich prvotnom vzniku zveríte na vymáhanie odborníkom, pravdepodobnosť pre uspokojenie Vašich pohľadávok sa značne zvýši. Je pritom však dôležité podotknúť, že i vymáhací proces počas prebiehajúcej reštrukturalizácie úpadcu predstavuje rizikový, odborne a časovo náročný proces. V tomto smere by ste sa ako veriteľ mali obrátiť na takú vymáhaciu spoločnosť, ktorá má s dlžníkmi v procese reštrukturalizácie preukázateľné skúsenosti. Jednou zo spoločnosti, ktorá je veriteľom v tejto situácií overene nápomocná, je spoločnosť Claims Collection s.r.o.
Uvedená spoločnosť sa venuje i kriticky postaveným pohľadávkam, ktoré by boli pri uplatnení štandardného vymáhacieho postupu z veľkej časti nevymožiteľné. Pri výbere vymáhacej spoločnosti je však vždy potrebné preveriť si jej skúsenosti. Ideálne je informovať sa prostredníctvom vstupnej konzultácie a takisto si preveriť i prípadné referencie.

Veríme, že sme Vám týmto článkom problematiku reštrukturalizácie priblížili a poskytli Vám i rady, ktoré Vám vo Vašom podnikaní pomôžu.