Úvod Automagazín Zosuv snehu dokáže nepríjemne zaskočiť chodcov aj motoristov

Zosuv snehu dokáže nepríjemne zaskočiť chodcov aj motoristov

1355
0
ZDIEĽAŤ

Úmerne k množstvu snehovej nádielky sa v zime na cestách zvyšuje riziko výskytu dopravných kolízií, úrazov chodcov a poškodení vozidiel. Ako sa účinne chrániť v tomto, z hľadiska nehodovosti a úrazov, najkritickejšom období roka? Okrem uplatňovania niektorých preventívnych opatrení vás proti nástrahám bielej zimy ochráni aj dobré poistenie.

Mnohí sa už nie raz presvedčili, ako práve sneh, mrznúci dážď alebo neposypaná vozovka dokážu skomplikovať dopravnú situáciu na cestách. Rovnako aj šmykľavé chodníky či padajúci sneh a ľad môžu v zime pre chodcov predstavovať veľké nebezpečenstvo.

V tomto ročnom období, navyše, na chodcov aj motoristov striehne veľké množstvo situácií, ktoré môžu okrem materiálnej škody spôsobiť aj vážnu ujmu na zdraví. Je preto veľmi užitočné vedieť nielen to, pred akými nepríjemnými situáciami sa treba mať v zime na pozore, ale aj to, ako sa môžeme účinne chrániť.

Úrazy spôsobené snehom a ľadom

Chodník pokrytý vrstvou snehu či ľadu, ako aj padajúce kusy snehu a ľadu zo striech predstavujú veľké nebezpečenstvo pošmyknutia sa alebo úrazu osôb, v niektorých prípadoch môžu skončiť dokonca s trvalými následkami na zdraví. Asi netreba zdôrazňovať, že v takýchto podmienkach by ste mali zvýšiť opatrnosť a predvídavosť, aby ste sa podobným nepríjemnostiam radšej úspešne vyhli. A treba pamätať aj na dobré rady.

Čo však robiť v prípade, že k takejto situácií napriek tomu dôjde? Kto nesie zodpovednosť a kde si môžete prípadnú ujmu uplatniť?

Vo všeobecnosti platí, že zodpovednosť nesie osoba alebo inštitúcia, ktorá je za údržbu budov, ako aj za čistotu a úpravu priľahlých chodníkov k danej nehnuteľnosti zodpovedná. V prípade rodinných domov je to vlastník nehnuteľnosti, v prípade bytových domov je možností viac. Ak nie je jednoznačne jasné, kto nesie zodpovednosť, treba sa informovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

Možnosti poistného plnenia

Ak ako chodec utrpíte zdravotnú či inú ujmu v dôsledku úrazu priamo spôsobeného snehom alebo ľadom, máte uvedené možnosti uplatnenia poistného plnenia:

Poistné plnenie z uzavretého úrazového poistenia – Len v prípade, ak máte uzavretý takýto druh poistenia alebo pripoistenia napríklad k základnému balíku životného poistenia. Rozsah plnenia samozrejme závisí aj od toho, aké konkrétne prípady toto poistenia zahŕňa. Napríklad prípady trvalých následkov úrazu, náklady na hospitalizáciu, odškodné za PN a pod. Výška poistného plnenia sa v konečnom dôsledku odvíja od rozsahu poistného krytia a výšky poistnej sumy. Príslušná poisťovňa bude v tomto prípade okrem lekárskych správ o vašom zdravotnom stave požadovať aj vyjadrenie od zodpovednej osoby.

Plnenie zo zodpovednostnej poistky zodpovednej osoby – V prípade, že má majiteľ nehnuteľnosti, vrátane priľahlých chodníkov, uzavretú poistku pre prípad zodpovednosti za škodu, poistné plnenie za preukázateľne vzniknutú škodu sa uplatňuje z tohto poistenia. Úraz a náhradu za vzniknutú škodu poisťovňa preplatí zo “zodpovednostnej” poistky iba vtedy, ak bude bez najmenších pochybností preukázaná príčinná súvislosť medzi vzniknutým úrazom a zanedbaným chodníkom či budovou. V rámci poistenia je okrem bolestného a s tým spojených nákladov zahrnutý aj nárok na náhradu vecnej škody, ak takáto preukázateľne vznikla.

Poistné plnenie z poistenia všeobecnej zodpovednosti – Toto krytie je možné získať len vtedy, ak ho má správca príslušnej budovy uzavreté.

Škoda na majetku spôsobená snehom a ľadom

Okrem sťažených dopravných podmienok pre motoristov môže taktiež padajúci sneh
a ľad spôsobiť nezanedbateľnú škodu na vašom vozidle. Aj v tomto prípade platí, že opatrnosť a predvídavosť by mala byť na prvom mieste. Pri vzniku majetkovej škody
z vyššie uvedených dôvodov máte podobne ako pri úraze niekoľko možností uplatnenia si náhrady takejto škody.

Možnosti náhrady majetkovej škody

Havarijné poistenie – Škodu na vašom aute spôsobenú pádom snehu či ľadu zo strechy vám väčšinou uhradí havarijné poistenie zo základného balíka. Pri výbere vhodného havarijného poistenia teda majte na zreteli, aby zahŕňalo a pokrývalo aj tieto prípady, ktoré sa považujú za živelnú udalosť. Pripoistenie v tomto prípade nie je potrebné. Poisťovňa vyžaduje vašu spoluúčasť a regres od zodpovednej poistenej osoby.

Poistenie proti živlom – Okrem iných živelných udalostí zahŕňa aj tieto prípady a niektoré poisťovne ho ponúkajú ako samostatné poistenie mimo základného balíka havarijného poistenia, alebo ako formu pripoistenia k iným poisteniam. Maximálna výška poistného krytia zodpovedá hodnote auta v čase poistnej udalosti a aj v prípade poistenia proti živelným pohromám sa vyžaduje spoluúčasť klienta.

Poistenie všeobecnej zodpovednosti – Ak má správca budovy uzavreté poistenie všeobecnej zodpovednosti, môže sa škoda vymáhať aj z prostriedkov tohto poistenia.

Plnenie zo zodpovednostnej poistky zodpovednej osoby – Ak má zodpovedný majiteľ príslušnú nehnuteľnosť poistenú pre prípad zodpovednosti za škodu, poistné plnenie za preukázateľne vzniknutú majetkovú škodu si môžete uplatniť aj z tohto poistenia.

Vlastné prostriedky zodpovednej osoby – V prípade, že zodpovedný majiteľ nehnuteľnosti alebo správca budovy toto poistenie nemá, potom mu vzniká povinnosť uhradiť vzniknutú škodu z vlastných prostriedkov.