Úvod Financie a ekonomika Nebojte sa exekúcií

Nebojte sa exekúcií

1173
0
ZDIEĽAŤ

Za posledných 10 rokov počet  exekúcií dramaticky narastal. Ešte predminulý rok  súdy rozhodli o viac ako 660 000 exekúciách. Minulý rok sa tento trend konečne obrátil k lepšiemu a počet exekúcií klesol o viac ako 110 000. Tento rok sa pre dlžníkov zatiaľ javí ako priaznivý.

Jedným z hlavných dôvodov poklesu exekúcií je prísnejší pohľad na úžeru a väčšia ochrana spotrebiteľa pred nebankovými spoločnosťami. Často sa totiž stávalo, že o majetok prichádzali predovšetkým sociálne znevýhodnení ľudia, ktorí boli práve pre nízku bonitu odkázaní na nebankové spoločnosti.

Správa dlhov od Prvej oddlžovacej

Svoju úlohu pri znižovaní počtu exekúcií zohráva aj najväčšia oddlžovacia spoločnosť Prvá oddlžovacia s.r.o. Vďaka jej službe „Správa dlhov“ pomáha svojim klientom brániť sa súdnou cestou pred nevýhodnými zmluvami. Tie majú väčšinou spoločného menovateľa – rozhodcovskú doložku, vysoké pokuty či úroky. Vďaka tomu  mohla nebanková spoločnosť pri neplnení striktných podmienok zmluvy, požiadať o zosplatnenie celého úveru , vrátane vysokých úrokov a pokút odporujúcim dobrým mravom. Po vydaní rozhodcovského rozsudku, končili pohľadávky u súdnych exekútorov.

Avšak Prvá oddlžovacia má pre týchto ľudí vo finančnej tiesni riešenie. Nižšie uvádzame 2 príbehy z praxe – vrátane rozhodnutí  súdu na stiahnutie.

01

Súd zrušil rozhodcovský rozsudok – exekučné konania nehrozí

Jeden z našich klientov uzatvoril v júli 2011 zmluvu o úvere, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 050 eur. Pre tento úver sa rozhodol z dôvodu, že mal viacero nesplatených dlhov a keďže mu hrozila exekúcia, snažil sa na ich splatenie získať ďalší úver. Keď uhradil 20 splátok, dostal sa do finančných problémov a prestal si plniť povinnosti zo zmluvy, na základe čoho sa jeho dlh stal v zmysle dojednaní zmluvy o úvere v celku splatný.

Spoločnosť, ktorá klientovi úver poskytla podala návrh na rozhodcovský súd, ktorý v zrýchlenom rozhodcovskom konaní zaviazal klienta zaplatiť spoločnosti sumu 1 955,49 eur s príslušenstvom. Klient na daný rozhodcovský rozsudok zareagoval žalobným návrhom na Okresný súd. Týmto návrhom sa ako žalobca domáhal zrušenia rozhodcovského rozsudku a súčasne odloženia jeho vykonateľnosti. V žalobnom návrhu poprel platnosť rozhodcovskej doložky, poukázal na nedostatky rozhodcovského konania a zdôraznil, že celú zmluvu považuje za zmluvu uzavretú v rozpore s dobrými mravmi. Toto všetko s poukázaním na ustanovenia Občianskeho zákonníka. Odkladu vykonateľnosti rozhodcovského rozsudku sa domáhal pre hrozbu exekučného konania. Žalovaný vo svojom písomnom vyjadrení navrhol klientovu žalobu v plnom rozsahu zamietnuť.

Súd vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu, ako aj oboznámením sa s dôkazmi. Súd sa stotožnil s argumentmi nášho klienta, zrušil rozhodcovský rozsudok a taktiež odložil jeho vykonateľnosť.

Rozhodnutie  súdu na stiahnutie

Ďalšie zrušenie rozhodcovského rozsudku

Náš klient uzatvoril zmluvu, na základe ktorej mu bol poskytnutý úver vo výške 1 500 eur, pričom sa zaviazal splácať tento úver v 42 mesačných splátkach vo výške 80,37 eur. Pri podpisovaní zmluvy o úvere bola podpísaná aj rozhodcovská zmluva, ktorej predmetom bola dohoda, že akékoľvek spory a nezrovnalosti budú riešené v rozhodcovskom konaní. Obidve zmluvy boli na predtlačenom formulári, do ktorého boli len rukou dopísané údaje.

Keďže sa po čase dostal klient do finančných problémov a nebol schopný úver ďalej splácať, jeho dlh sa stal splatný a v novembri 2014 mu bol doručený rozhodcovský rozsudok o zaplatenie 1 528,96 eur s príslušenstvom. Mesiac na to náš klient podal žalobu na Okresný súd, ktorou sa domáhal, aby bol tento rozhodcovský rozsudok zrušený. Žalovaný žiadal v písomnom vyjadrení k žalobe žalobu v celom rozsahu zamietnuť ako neopodstatnenú. Súd na nariadenom pojednávaní, na ktorom sa žalovaný nezúčastnil vykonal dokazovanie výsluchom žalobcu, čiže nášho klienta a preskúmaním listinných dôkazov.

Klient vo svojej výpovedi na pojednávaní uviedol a objasnil ako uzavrel zmluvu o úvere a zdôraznil, že mu nebolo absolútne vysvetlené, čo je rozhodcovské konanie a rozhodcovská zmluva, a to ani pri osobnom stretnutí. Súd vyhovel žalobe a zrušil rozhodcovský rozsudok.

Rozhodnutie  súdu na stiahnutie

Nezvládate splácať? Hrozí Vám exekúcia? Ozvite sa nám, kým sa vaše problémy ešte dajú riešiť, pomôžeme i Vám. Volajte infolinku: +421 948 60 45 60 nebo vyplňte náš formulár. Obratom Vás budeme kontaktovať.